Svet staršev

 

Spoštovani,

 

po novem rokovniku (do 15. maja) glede na Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov vam v soglasje pošiljam sezname učnih gradiv za naslednje šolsko leto, ki jih za učence zagotavljate starši.

 

V priponki je predlog izbora plačljvih gradiv(to so delovni zvezki od 4. do 9. razreda). Na povezavi: https://sway.office.com/QJl9jS216q218Cwo?ref=Link pa najdete predstavitev delovanja učbeniškega sklada z utemeljitvami strokovnih aktivov za izbor delovnih zvezkov.

 

Rokovnik je po novem naslednji:

Do 30. aprila strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju za prihodnje šolsko leto seznam:

  • učbenikov za učence in dijake na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov;
  • delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli;
  • učnih sredstev, ki so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku;
  • učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov.

Do 15. maja ravnatelj pošlje svetu staršev v soglasje seznam učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov; svet staršev odloči o soglasju v 15 dneh od prejema seznama.

Do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli in/ali objavi na svoji spletni strani.

Do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto.

Prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.

 

Hvala in lep pozdrav.

 

 

Tadeja Česen Šink, knjižničarka in upravljavka učbeniškega sklada

 

GRADIVA:

Poročilo o realizaciji LDN 2018/2019

Seja maj 2019

Svet staršev  september 2018

Poslovnik Sveta staršev 15. 2. 2018

Razvojni načrt šole do leta 2020

Simulacija števila učencev

1SejaSS Dodatno Analiza prehrana tabela sladko-September2016

1SejaSS Porocilo svetovalna služba

Demografski podatki

Komunikacija starši-šola, analiza stanja

Pravila šolske prehrane

Zveza aktivov svetov staršev OKROŽNICA