Svetovalna delavka

Tina Plahutnik

Po izobrazbi sem univ.dipl. socialna delavka. Z otroki in mladostniki delam že od srednješolskih let naprej, moj navdih, veselje in izziv so bili tudi v času študija in so še danes.

UČNE IN VZGOJNE TEŽAVE MLADOSTNIKOV

Prednostno se vključujem v reševanje učnih ali vzgojnih težav pri učencih od 6. do 9. razreda. V sodelovanju z učitelji, drugimi strokovnimi delavci, starši in učencem ali učenko poskušamo ugotoviti, kako različni deležniki zaznavamo težavo. Skupaj iščemo otrokova močna področja, vire moči, ob zaznavi šibkih pa iščemo načine krepitve in pomoči. Pri tem po potrebi sodelujem z zunanjimi inštitucijami, predvsem z zdravstvom, socialo, komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Koordiniram aktivnosti ob uvedbi postopka usmerjanja za učence od 6. do 9.r.

PREVENTIVA

Poleg reševanja težav se ukvarjam tudi z organizacijo in izvedbo preventivnih dejavnosti. Te poskušamo umeščati v sam pouk, dneve dejavnosti ali na razredne ure. Nekatere teme so stalne, kot so droge, samopodoba, nasilje, druge so spreminjajoče glede na trenutno situacijo, klimo v oddelkih in aktualne težave mladih.

POKLICNA ORIENTACIJA

V okviru poklicne orientacije organiziram in izvajam aktivnosti od 6. razreda dalje. Teme, ki se jih lotevamo so spoznavanje sebe, preživljanje prostega časa, učenje učenja, spoznavanje poklicev, šolskega sistema … S starši se srečujemo na roditeljskih sestankih v 8. in 9. razredu. Vodim postopek vpisa v srednjo šolo.

DENARNE POMOČI

Socialna delavka sem pravi naslov za pomoč v primeru denarnih težav (subvencije, informiranje o drugih virih pomoči). Ukvarjam se tudi iskanjem drugih virov materialne pomoči in humanitarnimi akcijami.

STATUS ŠPORTNIKA/UMETNIKA

Na spletni strani šole in v moji pisarni lahko učenci in učenke dobijo vlogo za status. Vodim postopek in sodelujem v komisiji za posebni status. Po pregledu vlog in dokazil skupaj z učiteljem športa in glasbe predlagamo učence za status,  oddelčni učiteljski zbor o tem poda mnenje, ravnatelj pa odloči o upravičenosti.

Draga učenka, učenec.

Če imaš težave pri učenju, te kaj žuli, ali si v dvomih, ne veš kaj bi naredil/a, si žalosten/, razburjen/a in potrebuješ pogovor ali pa le mir, se lahko oglasiš pri meni. Lahko mi potožiš o težavah z vrstniki, tvojih osebnih stiskah ali težavah v družini. Skupaj bova našla pot do večje uspešnosti in boljšega počutja.

Hkrati pa sodelovanju vabim tudi starše. Če imate težave pri vzgoji ali ste le negotovi in potrebujete pogovor, drugo mnenje ali usmeritev za reševanje težav, se lahko oglasite v moji pisarni v 2. nadstropju matične šole. Skupaj bomo iskali pot reševanja težav.