Šolska svetovalna in strokovna služba

Svetovalno in strokovno službo sestavljajo socialna delavka, pedagoginji, specialne pedagoginje in socialna pedagoginja.

Vključujejo se v reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem sodelujejo z učenci, učitelji, starši in če je potrebno tudi z ustreznimi zunanjimi sodelavci.

Učenkam in učencem pomagajo pri učnih in drugih težavah. Skupaj iščejo rešitve, kadar je učenec ali učenka v stiski zaradi osebnih težav, težav v odnosu z vrstniki, starši ali učitelji.

V vzgojno-izobraževalno delo se vključujejo z namenom preventivnega delovanja, informiranja, osveščanja in opolnomočenja učencev, vključujejo se tudi v reševanje aktualne oddelčne problematike.

Svetovalna služba vodi vpis šolskih novincev, vpis v srednjo šolo, prepoznavanje nadarjenih učencev, postopke za pridobivanje dodatne strokovne pomoči ali posebnega statusa športnika, umetnika, postopke subvencioniranja.

SVETOVALNI IN STROKOVNI DELAVCI UČENCI DOSEGLJIVOST

Andreja Ortl

pedagoginja

1. do 5. r

VPISI/PREPISI

 

vsak dan od 7.30 do 14.30 in
popoldan v času pogovornih ur

andreja.ortl@os-fa.si

01/8396-306

Tina Plahutnik

socialna delavka

6. do 9.r. Vsak dan od 7. do 14. ure in
popoldan v času pogovornih ur

tina.plahutnik@os-fa.si
01/8396-313

Irena Podjed

specialna
pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ

v času pogovornih ur in po dogovoru

irena.podjed@os-fa.si
01/8396-312

Katarina Lednik

pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ

v času pogovornih ur in po dogovoru

katarina.lednik@os-fa.si
01/8396-312

Danila Hrovat

specialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
NADARJENI UČENCI

v času pogovornih ur in po dogovoru

danila.hrovat@os-fa.si
01/8396-312

 Kaja Lipovec

socialna pedagoginja
specialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ

v času pogovornih ur in po dogovoru

kaja.lipovec@os-fa.si

Tjaša Božič

socialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
UČNA POMOČ

v času pogovornih ur in po dogovoru

tjasa.bozic@os-fa.si

01/8396-312

Kristina Kepe

pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
UČNA POMOČ
v času pogovornih ur in po dogovoru
01/8396-312
kristina.kepe@os-fa.si

Lea Sojer

logopedinja

DODATNA STROKOVNA POMOČ, UČENCI Z GOVORNO JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI

po dogovoru

lea.sojer@os-fa.si

Tanja Bajželj

socialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ

po dogovoru

tanja.bajzelj@os-fa.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Vodi vpis šolskih novincev, vpis v srednjo šolo, prepoznavanje nadarjenih učencev, postopke za pridobivanje dodatne strokovne pomoči ali posebnega statusa športnika, umetnika, postopke subvencioniranja. Svetovalna delavca sta mentorja šolskega parlamenta.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament sestavljata po dva predstavnika iz vsakega oddelka. Srečevali se bomo z namenom obravnave aktualnih predlogov in reševanja težav ter obravnave vsakoletne teme otroških parlamentov. Ločimo se na šolski parlament razredne stopnje in na šolski parlament predmetne stopnje. Mentorica za razredno stopnjo je Maja Škrjanc, za predmetno stopnjo Tina Plahutnik.
Učenci predmetne stopnje zastopajo šolo na občinskem otroškem parlamentu.