Šolska svetovalna in strokovna služba

Svetovalno in strokovno službo sestavljajo socialna delavka, pedagoginji, specialne pedagoginje in socialna pedagoginja.

Vključujejo se v reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem sodelujejo z učenci, učitelji, starši in če je potrebno tudi z ustreznimi zunanjimi sodelavci.

Učenkam in učencem pomagajo pri učnih in drugih težavah. Skupaj iščejo rešitve, kadar je učenec ali učenka v stiski zaradi osebnih težav, težav v odnosu z vrstniki, starši ali učitelji.

V vzgojno-izobraževalno delo se vključujejo z namenom preventivnega delovanja, informiranja, osveščanja in opolnomočenja učencev, vključujejo se tudi v reševanje aktualne oddelčne problematike.

Svetovalna služba vodi vpis šolskih novincev, vpis v srednjo šolo, prepoznavanje nadarjenih učencev, postopke za pridobivanje dodatne strokovne pomoči ali posebnega statusa športnika, umetnika, postopke subvencioniranja.

SVETOVALNI IN STROKOVNI DELAVCI UČENCI DOSEGLJIVOST
Andreja Ortl

pedagoginja

1. do 5. r

VPISI/PREPISI

 

vsak dan od 7.30 do 14.30 in
popoldan v času pogovornih ur

01/8396-306

Tina Zupančič

socialna delavka

6. do 9.r. Vsak dan od 7. do 14. ure in
popoldan v času pogovornih ur


01/8396-313

Tamara Gantar

svetovalna delavka

 

05 9336 330

Irena Podjed

specialna
pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ
v času pogovornih ur in po dogovoru


01/8396-312

Katarina Lednik

pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ v času pogovornih ur in po dogovoru


01/8396-312

Maja Bernard

pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ vsak petek od 8.20 do 9.05 in popoldan v času pogovornih ur


01/8396-312

 Kaja Lipovec

socialna pedagoginja
specialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ
v času pogovornih ur in po dogovoru

Tjaša Božič

socialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
UČNA POMOČ
v času pogovornih ur in po dogovoru

01/8396-312

Kristina Kepe

pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
UČNA POMOČ
v času pogovornih ur in po dogovoru
01/8396-312
Lea Sojer

logopedinja

DODATNA STROKOVNA POMOČ, UČENCI Z GOVORNO JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI po dogovoru

Tanja Bajželj

socialna pedagoginja

DODATNA STROKOVNA POMOČ po dogovoru

SVETOVALNA SLUŽBA

Vodi vpis šolskih novincev, vpis v srednjo šolo, prepoznavanje nadarjenih učencev, postopke za pridobivanje dodatne strokovne pomoči ali posebnega statusa športnika, umetnika, postopke subvencioniranja. Svetovalna delavca sta mentorja šolskega parlamenta.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament sestavljata po dva predstavnika iz vsakega oddelka. Srečevali se bomo z namenom obravnave aktualnih predlogov in reševanja težav ter obravnave vsakoletne teme otroških parlamentov. Ločimo se na šolski parlament razredne stopnje in na šolski parlament predmetne stopnje. Mentorica za razredno stopnjo je Maja Škrjanc, za predmetno stopnjo Tina Zupančič.
Učenci predmetne stopnje zastopajo šolo na občinskem otroškem parlamentu.

Deli povezavo: