Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki imajo izrazitejše težave in imajo odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Dodatno strokovno pomoč izvajajo učitelji in strokovni delavci v skladu z odločbo. 

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so po odločbi o usmerjanju opredeljeni kot: 

  • gluhi in naglušni otroci, 
  • slepi in slabovidni otroci, 
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
  • gibalno ovirani otroci, 
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
  • dolgotrajno bolni otroci, 
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter 
  • otroci z avtističnimi motnjami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tej skupini otrok omogoča izobraževanje v redni osnovni šoli pod pogojem, da ti z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenim izvajanjem šolskega programa dosegajo vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu. 

Za učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe o usmerjanju izdela individualiziran program dela, kjer so natančneje opredeljena področja pomoči, cilji in prilagoditve. Individualiziran program dela oblikuje strokovna skupina, ki jo za posameznega učenca z odločbo o usmeritvi skliče ravnatelj šole. Pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka in po svojih zmožnostih tudi otrok sam. Strokovna skupina skrbi za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa dela. 

Področja dela izvajalk dodatne strokovne pomoči

Delo izvajalca dodatne strokovne pomoči zajema neposredno delo z učenci, ki imajo težave oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja in se odražajo pri branju, pisanju, pravopisu, računanju, težavah s pozornostjo in koncentracijo, pomnjenjem, koordinacijo, težavah na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju. Poleg neposrednega dela z učenci sodeluje izvajalec dodatne strokovne pomoči tudi s starši učenca, učitelji, svetovalno službo, zunanjimi institucijami ter izvaja diagnostično oceno otrok, pri katerih se kažejo primanjkljaji. 

Dodatno strokovno pomoč strokovne delavke izvajamo izven ali znotraj oddelka, individualno ali v manjši skupini. Namen dodatne strokovne pomoči je predvsem pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir in motenj (rehabilitacijska funkcija) in kot učna pomoč (funkcija pomoči pri učenju).

Deli povezavo: