Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Osnovna šola Frana Albrehta
Odgovorna uradna oseba: Monika Glücks Donko, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 3. 5. 2007
Datum zadnje spremembe: 30. 4. 2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-fa.si
Druge oblike kataloga> tiskana oblika v tajništvu šole
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja:

 • vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole,
 • prevoze učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrt šole.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Podružnična šola Mekinje, Jeranovo 11, 1241 Kamnik

 • 01 839 10 78
 • e-pošta:

Podružnična šola Nevlje, Nevlje 18, 1241 Kamnik

 • 01 839 10 69
 • e-pošta:

Podružnična šola Tunjice, Tunjice 22, 1241 Kamnik

 • 01 839 25 04
 • e-pošta:

Podružnična šola Vranja Peč, Vranja Peč 3, 1241 Kamnik

 • 01 839 16  71
 • e-pošta:
Organigram organa Povezava na ločen dokument /iz Publikacije/
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba Monika Glücks Donko, ravnateljica
Šolska ulica 1, 1241 Kamnik
(01 839 63 01, telefaks: 01 839 63 05
e-pošta:
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov http://zakonodaja.gov.si/

Notranji predpisi
 • Odlok  o ustanovitvi [30. 10. 1996]
 • Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada [17. 9. 1998]
 • Požarni red za objekt OŠ Frana Albrehta[14. 1. 1999]
 • Požarni red za objekt telovadnica [23. 11. 1999]
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja [14. 5. 2001]
 • Poslovnik Sveta OŠ Frana Albrehta [7. 5. 2003]
 • Pravilnik o računovodstvu [11. 3. 2005]
 • Pravilnik o posebnem statusu učencev OŠ Frana Albrehta [22. 9. 2005]
 • Podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev učencem OŠ Frana Albrehta [29. 9. 2005]
 • Pravila Šolskega sklada OŠ Frana Albrehta [12. 1. 2006]
 • Kriteriji in merila za delovno uspešnost [28. 9. 2006]
 • Pravilnik o dodeljevanju varovalne opreme ter delovne obleke in obutve delavcem šole [11. 12. 2006]
 • Akt o določitvi odgovorne osebe za zbirko osebnih podatkov [12. 12. 2006]
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov [12. 12. 2006]
 • Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Frana Albrehta [19. 12. 2006]
 • Protokol za izvajanje modela B OŠ
 • Pravilnik OŠ Frana Albrehta o statusu učenca perspektivnega oz. vrhunskega športnika ali mladega umetnika
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Povezava na trenutne predloge predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt 2007/2008
 • Razvojni načrt šole 2005-2010
 • Organizacijsko poročilo
 • Finančni načrt 2007
 • Finančno poročilo za leto 2006
 • Publikacija 2006/2007
 • Šolska kronika
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis otrok v prvi razred

 • Vpis učencev z drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole ali druge V-I zavode
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Napredovanje zaposlenih v plačilne razrede
 • Zaposlovanje delavcev
 • Imenovanje ravnatelja
 • dajanje informacij javnega značaja in odločanje o pritožbah
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • ime informatizirane zbirke,
 • kratek opis namena zbirke,
 • opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke,
 • opis dostopa do zbirke
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom uredbe
 • razčlenitev drugih vsebinskih sklopov
 • (opcijsko) seznam pomembnejših dokumentov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov V pripravi.
Deli povezavo: