Kulturna šola

Kulturna šola je projekt, namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah. Cilj projekta je dvigniti kvaliteto in obseg kulturnega udejstvovanja v sklopu obšolskih dejavnosti. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero.
S sodelovanjem v projektu si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo in ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih.

Naziv Kulturna šola lahko pridobijo osnovne šole, ki imajo po obsegu in kvaliteti nadpovprečno razvito kulturno dejavnost ter delujejo kot žarišče kulturnih programov svojega okolja.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik je naziv Kulturna šola prvič prejela leta 2013. Po takratnih merilih smo ga morali obnoviti leta 2016, ko smo naziv prejeli za 5 let. V šolskem letu 2020/2021 smo za naziv ponovno kandidirali, bili smo uspešni in naziv Kulturna šola prejeli  za obdobje 2021–2025.

KULTURNE DEJAVNOSTI OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK

REDNO DELUJOČE KULTURNE SKUPINE

Na šoli imamo več kot 30 redno delujočih kulturnih skupin, med katerimi prevladujejo pevski zbori in gledališke skupine tako na matični kot tudi podružničnih šolah. Seveda pa smo aktivni tudi na področju lutk, folklorne dejavnosti, plesa, likovne umetnosti, literarne in bralne kulture ter kulturne dediščine. V redno delujoče kulturne skupine je vključenih več kot 800 učencev in 30 mentorjev. Skupini z najdaljšim stažem sta Pevski zbor PŠ Mekinje (1963) in otroški pevski zbor Škrjančki (1966).

UDELEŽBA ŠOLSKIH SKUPIN/ZASEDB NA SELEKCIONIRANIH SREČANJIH

V zadnjih letih se vse pogosteje udeležujemo organiziranih dogodkov z opredelitvijo dosežkov, in sicer revij, srečanj, festivalov. Na glasbenem področju smo dosegli odlične rezultate na državnem in mednarodnem nivoju (Slovenska glasbena olimpijada), naši učenci pa so zelo uspešni tudi na likovnem področju.

POMEMBNEJŠE KULTURNE PRIREDITVE IN DOGODKI

Na šoli letno organiziramo skoraj 40 kulturnih dogodkov, med katerimi prevladujejo prireditve ob državnih praznikih, zaključne prireditve, tradicionalne prireditve (Osrednješolska prireditev, plesno tekmovanje, valeta, zaključek Bralne značke …), razstave, revije pevskih zborov … Večina jih je namenjena širši javnosti.

OBISKI ZUNANJIH KULTURNIH INSTITUCIJ IN OGLEDI KULTURNIH DOGODKOV IZVEN ŠOLE

Letno na nivoju šole obiščemo vsaj 30 zunanjih kulturnih inštitucij, med njimi najpogosteje v Kamniku (Dom kulture Kamnik, Frančiškanski samostan, Medobčinski muzej Zaprice), kjer si ogledamo gledališke, glasbeno-plesne predstave, muzejske zbirke in druge razstave. Ogledamo pa si tudi kulturne prireditve v ljubljanskih kulturnih ustanovah (Cankarjev dom, Lutkovno gledališče, SNG Opera in balet).

POSEBNI KULTURNI PROJEKTI

Posebni kulturni projekti so projekti, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi področnimi dejavnostmi in potekajo tudi v sodelovanju z zunanjimi lokalnimi kulturnimi ustanovami ter so vezani na osrednjo temo. Med njimi izpostavljamo:

  • Almanah OŠ Frana Albrehta – šolska publikacija, v kateri so zbrani najodmevnejši dogodki preteklega šolskega leta;
  • Osrednješolska prireditev – predstavijo se skoraj vsi učenci naše šole, dobrodelna razstava izdelkov, predstavitev projektov …; 
  • Vse šolske prireditve – skupaj sodeluje več interesnih dejavnosti tako z razredne kot tudi predmetne stopnje;
  • Šolsko plesno tekmovanje – tradicionalno šolsko plesno tekmovanje je v preteklem šolskem letu potekalo že 46. Sodelujejo učenci predmetne stopnje, ki jih ocenjujejo zunanji ocenjevalci;
  • Dan jezikov – šolski projekt učencev 9. razreda, s katerim podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje;
  • Mednarodni literarni in likovni natečaji – je potekal že štirikrat, na njem pa sodeluje več kot 250 udeležencev iz različnih držav;
  • Branje je iskanje – medobčinski projekt, ki spodbuja družinsko branje, krepi partnerstvo med šolskimi knjižnicami, splošno knjižnico in različnimi gospodarskimi in kulturnimi ustanovami.

 

Projekt Kulturna šola na naši šoli združuje številna kulturna področja, s katerimi omogočamo kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, kulturno vzgojo in izobraževanje, vključevanje depriviligiranih skupin, dostopnost kulturnih vrednot in kakovostno preživljanje prostega časa. Na kulturnem področju smo uspešni in na to smo ponosni.

 

                                                                                                           ZAPISALA
Tadeja Kilar

 

Deli povezavo: